ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကို ႏိုင္ငံသားကတ္ ထုတ္ေပးတာ ျပန္စိစစ္ဖို႔ ကမန္ပါတီစာပို႔

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ကမာၻနိုင္ငံအသီးသီးတ ြင္နိုင္ငံၿခားသားကိုနိုင္ငံသား (Citizenship)အၿဖစ္ေပးရန္ေအာက ္ပါစည ္းကမ္းခ ်က ္မ ်ားသပ္မွတ ္ထားႀကပါတယ ္။
၁။နိုင္ငံတ ြင္းသို ့တရားဝင္ေလွ ်ာက ္ထားၿပ ီးေရာက ္ရွီလာသူၿဖစ္ရပါမယ ္။(Not illegal migrant)
၂။ထိုနိုင္ငံၿခားသားကိုနိုင္ငံသား(Citizen)အၿဖစ္အသိအမွတ ္မၿပ ုေသးဘဲအနည ္းဆံုး(၅)နွစ္ေစာင့္ႀကည ္ ့ၿပ ီးထို(၅)နွစ္အတ ြင္းၿပစ္မွ ု ့တစံုတရာမက ် ူးလ ြန္ဘဲအက ်င့္စာရိတၱေကာင္းမ ြန္ရပါမယ ္။ၿပစ္မွ ု ့တစံုတရာက ် ူးလ ြန္သည ္ ့ၿပင္နိုင္ငံေတာ ္၏ယဥ္ေက ်းမွ ု ့+ဘာသာေရးနွင့္ဥပ ေဒတို ့ကိုမ ေလးမစားၿပ ုက ်င့္ပါကၿပစ္ဒဏၤက ် ေစၿပ ီးထိုနိုင္ငံၿခားသား၏မူလနိုင္ငံသို ့ၿပန္ပို ့ၿခင္း(Deportation)လုပ္ပါတယ ္။
၃။(၅)နွစ္အတ ြင္းၿပစ္မွ ု ့တစံုတရာမက ် ူးလ ြန္သည ္ ့အၿပင္အက ်င့္စာရိတၱေကာင္းမ ြန္ၿခင္းေႀကာင့္နိုင္ငံသား(Citizen)အၿဖစ္လက ္ခံေတာ ့မည ္ဆိုပါလွ ်င္ထိုနိုင္ငံၿခားသားကိုင္ေဆာင္ခဲ ့ေသာနိုင္ငံမွနိုင္ငံသားလက ္မွတ ္စာအုပ္(Passport}ကိုပယ ္ဖ ်က ္ခိုင္းလိုက ္ရပါမည ္။ထိုနိုင္ငံၿခားသားေနထိုင္ခဲ ့ေသာနိုင္ငံ၏လူဝင္မွ ု ့ႀက ီးႀကပ္ေရးဌာနမွထိုသူအားနိုင္ငံသားစာရင္းမွပယ ္ဖ ်က ္လိုက ္ေႀကာင္းေထာက ္ခံစာရမွသာနိုင္ငံသားေပးႀကပါတယ ္။နိုင္ငံနွစ္ခုကိုခ ြၿပ ီး(Passport)စာအုပ္(၂)အုပ္ကိုင္ေသာ(Dual Citizenship)မ ် ိ ုးကိုခ ြင့္မၿပ ုပါ။

Sep 12, 2019 10:23 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔