ူမန်မာပိုင်း အစီအစဉ်၊ ဒုတိယဌာနမြြး နေရာအတြက် လ္တေွာက်လြာ ခေၞယူူခင်း

ဝၝရြင်တန် ဒီစီ ္ဘမိြႚတော် အာအက်ဖ်အေ ရုံးခဵြပ်ရြိ ူမန်မာပိုင်း အစီအစဉ်၊ ဒုတိယဌာနမြြး ရာထူးအတြက် ဝၝရင့် သတင်းစာပညာ တတ်ကဋ္ဋမ်းသူတဦး အလိုရြိပၝသည်။
2008-07-08
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ

တာဝန်ဝတ္ဇရားမဵား။

  • အသံလြင့်အစီအစဉ်မဵား တိုးတက်ကောင်းမြန်ရေး ဌာနမြြးအား ကူညီပံ့ပိုးရန်၊ 
  • ူမန်မာဌာနတြင်းရြိ ဝန်ထမ်းမဵား အားလုံးအား လိုအပ်သလို ဋ္ဌကီးုကပ် ႌြန်ုကားူပသပေးရန်၊
  • လုပ်ငန်းခြင် စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားဆိုင်ရာ ကိင်္စရပ်မဵားတြင် အာအက်ဖ်အေ၏ ရြ္ဘိပီး မူဝၝဒမဵားကို မြန်ကန် ခိုင်ူမဲစြာ အကောင်အထည်ဖေၞ ကဵင့်သုံးသြားရန်၊ 
  • ူမန်မာဘာသာ အသံလြင့် အစီအစဉ်မဵား အရည်အသြေး ထိမ်းသိမ်းိံိုင်ရေးအတြက် နည်းလမ်းရြာဖြေ အကောင်အထည်ဖေၞရန်၊ 
  • အူခား သီးူခားတာဝန်ပေးလာမည့် တာဝန်ဝတ္ဇရားမဵားကို ထမ်းဆောင်ရန်၊

 

လိုအပ်သော အရည်အခဵင်းမဵား။

  • သတင်းစာ ပညာလုပ်ငန်း (အသံလြင့်လုပ်ငန်း သိုႛမဟုတ် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း) အတြေႚအုကံရြြိသူ ူဖစ်ရမည်။ (အသံလြင့်လုပ်ငန်း အတြေႚအုကံြ အနဲဆုံး ၅ ိံြစ်ရြိသူကို ဦးစားပေးမည်)။ မာလ်တီမီဒီယာ အတြေႚအုကံရြြိလ္တွင် ပိုကောင်းပၝသည်။ 
  • အုပ်ခဵြပ်ရေးိံြင့် စီမံခန်ႚခြဲမြ အတြေႚအုကံြ အနဲဆုံး ၂ ိံြစ်ရြိရမည်။
  • အသိအမြတ်ူပြ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တခုခုမြ သတင်းစာ ပညာဘြဲႚ သိုႚမဟုတ် ညီမ္တွသော လက်မြတ် ရရြိသူူဖစ်ရမည်။ 
  • ကမ္တာ့ရေးရာကိင်္စမဵား၊ ူမန်မာိံိုင်ငံိံြင့် အိမ်နီးူခင်း ိံိုင်ငံမဵား၏ ိံိုင်ငံရေး၊ စီးပြၝးရေး၊ ယဉ်ကေဵးမြ ကိင်္စရပ်မဵားကို ိံြံႛိံြံႛစပ်စပ် သိရြိသူ ူဖစ်ရမည်။
  • အဂဿလိပ်၊ ူမန်မာ ၂ ဘာသာစလုံးကို ကဋ္ဋမ်းကဵင်စြာ ရေးိံိုင်၊ ေူပာိံိုင်သူ ူဖစ်ရမည်။

 

လ္တေွာက်ထားလိုသူမဵားသည် မိမိတိုႛ ကိုယ်ရေးအကဵဉ်းခဵြပိံြင့် လ္တေွာက်လြာကို ဒုတိယ ဌာနမြြး ရာထူးအတြက်ဟု ခေၝင်းတပ်၍ ဖက်စ် အမြတ် ၂၀၂-၅၃၀-၇၇၉၇ သိုႛမဟုတ် jobs@rfa.org သိုႛ အီးမေးလ်ူဖင့် ပေးပိုႛိံိုင်ုကပၝသည်။

 

အမေရိကန် ူပည်ထောင်စုတြင် တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင့်ရြိသူ ူဖစ်ရမည်ူဖစ်္ဘပီး အာအက်ဖ်အေ အနေူဖင့် လ္တေွာက်ထားသူ အားလုံးအပေၞ ခြဲူခားမမြထားပဲစီစစ် စဉ်းစားသြားမည်ူဖစ်ပၝသည်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့