ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္္ (Podcasts)

အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လၾတ္လပ္တဲ့အာရႀအသံ (RFA) ရဲ့သတင္းအစီအစဥ္ေတၾကို ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္နဲႚနားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္၊ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ဟာ သတင္းအစီအစဥ္ေတၾကို မိမိရဲ့ကၾန္ပဵႃတာ ဒၝမႀမဟုတ္ အေပၝ့စား အိတ္ေဆာင္ MP3 player ကိရိယာေတၾကို ကူးယူ႓ပီး အလၾယ္တကူ နားေထာင္ႎိုင္တဲ့ စနစ္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္နဲႚနားေထာင္မယ္ဆိုရင္၊ ေအာက္မႀာေဖာ္ဴပထားတဲ့ URLကိုကူးယူ႓ပီးေတာ့ မိမိရဲ့ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ေဆာ့ဖ္ဝဲဲမႀာ ကူးယူထားကာ သတင္းအစီအစဥ္ေတၾကို အဴမဲတမ္းရယူ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။ ဴမန္မာဘာသာ အသံလၿင့္အစီအစဥ္အတၾက္ ကူးယူဖိုႚ လိပ္စာကေတာ့၊

http://streamer1.rfa.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php

ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ရဲ့ ေကာင္းတဲ့အခဵက္က၊ အသံလၿင့္အစီအစဥ္ေတၾကို မိမိရဲ့ MP3 playerထဲကိုကူးယူ႓ပီး သၾားရင္းလာရင္း ႒ကိႂက္တဲ့အခဵိန္မႀာ နားေထာင္ႎိုင္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ကၾန္ပဵႃတာေရႀႛမႀာ တခဵိန္လံုးထိုင္ေနစရာမလိုပဲ၊ လမ္းသၾားရင္း၊ ကားစီးရင္း၊ ရထားစီးရင္းနားေထာင္ႎိုင္တယ္၊ တဴခား မိတ္ေဆၾေပၝင္းအသင္းေတၾနဲႚ မ႖ေဝ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆိုႎိုင္တယ္။ ကိုယ္႒ကိႂက္တဲ့အစီအစဥ္ေတၾကို လက္ေ႟ၾးစင္ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားႎိုင္ပၝတယ္။

ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္နဲႚပတ္သက္လိုႚ သိထားသင့္တဲ့အေဳကာင္းအရာေတၾကေတာ့၊

ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ဆိုတာဘာလဲ?

ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ဆိုတာ အမဵားအားဴဖင့္ MP3 ဴဖစ္တဲ့ အသံဖိုင္ေတၾကို ကၾန္ပဵႃတာအၾန္လိုင္းစနစ္နဲႚ ဴဖန္ႚခဵိတဲ့စနစ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ေဆာ့ဖ္ဝဲအသံုးဴပႂ႓ပီးေတာ့ မိမိရဲ့ကၾန္ပဵႃတာမႀာ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ေတၾကို နားေထာင္ႎိုင္သလို ဒစ္ဂဵစ္တယ္သီခဵင္းဖၾင့္စက္၊ MP3 player ေတၾထဲကို ကူးယူနားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။ MP3ဖၾင့္လိုႚရတဲ့ စီဒီထဲကိုလည္း ကူးယူလိုႚရပၝတယ္။ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ကို တနည္းအားဴဖင့္ေတာ့၊ ‘စိတ္တိုင္းကဵေရဒီယို’လိုႚ ေခၞႎိုင္ပၝတယ္။ နားေထာင္ခဵင္တာကို နားေထာင္ခဵင္တဲ့အခဵိန္မႀာ နားေထာင္ႎိုင္လိုႚပၝ။

ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ကိုဘယ္လိုနားေထာင္ႎိုင္သလဲ?

ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ကို နားေထာင္ခဵင္ရင္ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္မႀာဳကားတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲဲ (podcast subscription software) ကို အင္တာနက္မႀ ထုတ္ယူ႓ပီး မိမိရဲ့ကၾန္ပဵႃတာထဲမႀာ ထည့္သၾင္းရပၝမယ္။ အဲဒီလိုေဆာ့ဖ္ဝဲမဵိႂး တခၝတည္းပၝဝင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Apple's iTunes ကို သံုးႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝမႀမဟုတ္၊ အလားတူ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတၾဴဖစ္တဲ့ Juice ဴဖစ္ေစ၊ Appleကၾန္ပဵႃတာသံုးသူေတၾအတၾက္ Odeo ဴဖစ္ေစ တိုႚကိုလည္းသံုးႎိုင္ပၝတယ္။ မိမိရဲ့ကၾန္ပဵႃတာမႀာမဟုတ္ပဲ၊ တဴခားမႀာ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ကိုနားေထာင္ခဵင္ရင္ MP3 playerလိုမဵိႂး အိတ္ေဆာင္ မီဒီယာဖၾင့္စက္ (portable media player)ေတၾထဲကို ကူးယူဖိုႚလိုပၝတယ္။ အဲဒီလို ကူးယူဖိုႚအတၾက္ မိမိအသံုးဴပႂေနတဲ့ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ေဆာ့ဖ္ဝဲရဲ့ အသံုးဴပႂနည္းအႌၿန္းမႀာ ဳကည့္႟ႁေစလိုပၝတယ္။

လၾတ္လပ္တဲ့အာရႀအသံရဲ့ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္ကိုဘယ္လိုမႀာဳကားရမလဲ?

ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္မႀာဳကားတဲ့ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ကၾန္ပဵႃတာမႀာ ထည့္သၾင္း႓ပီးတဲ့အခၝမႀာ လၾတ္လပ္တဲ့အာရႀအသံ (RFA) ဴမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ရဲ့ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္လိပ္စာ(URL)ကို မိမိသံုးမဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲထဲကို ကူးယူရပၝမယ္။ အသံုးမဵားတဲ့ ေဆာ့ဝဲေတၾက Juice, iTunes, Odeoတိုႚဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

အကူအညီလိုပၝသလား?

လၾတ္လပ္တဲ့အာရႀအသံ (RFA)ရဲ့ ေပၝ့ဒ္ကတ္စ္စနစ္နဲႚပတ္သက္လိုႚ ဴပႍနာရႀိရင္၊ ေမးစရာရႀိရင္ မႀတ္ခဵက္ေပးလိုရင္ RFA technical support ကိုဆက္သၾယ္ႎိုင္ပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္မႀာေတာ့၊ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႚပဲ ဆက္သၾယ္ႎိုင္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (3)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ေရဒီယိုအစီအစဥ္လႊင့္ျပီးသားမ်ား ေဒါင္းလုပ္ျပီး နားဆင္ရမည့္ ဇယား ဘယ္မွာ ၾကည့္ရမလဲ ၊ အရင္က ထုတ္လႊင့္ေနစဥ္နားဆင္ရမည့္ ဇယားႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ျပထားတာပါ၊ ခုေတာ့ မေတြ႔ေတာ့ဘူး။ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Jan 02, 2012 11:04 PM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

I WANT COMEBACK MY COUNTRY

Oct 31, 2011 11:09 AM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

WILLING TOO MUCH

Sep 05, 2010 12:24 PM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔